ฝ่ายนิติการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จดหมายข่าวน่ารู้
เริ่มแสดง :: 30 ต.ค.61 ถึงวันที่ 9 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฉบับที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม 2561
 
     


จดหมายข่าวน่ารู้กับฝ่ายนิติการ

ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

กฎหมายน่ารู้ : แนวทางการอุทธรณ์และร้องทุกข์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ
(ต่อ)

 

๒. การร้องทุกข์

          ๒.๑ ความหมาย

          การร้องทุกข์ หมายถึง การที่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ร้องขอความเป็นธรรม เนื่องจากเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความคับข้องใจ และประสงค์จะให้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตน ซึ่งการร้องทุกข์นั้น มิใช่เรื่องร้องเรียน

          (๑) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติอื่นใด โดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นขั้นตอนโดยไม่จำเป็น หรือสร้างภาระให้เกิดขึ้นเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ

          (๒) ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ

         (๓) ประวิงเวลา หรือหน่วงเหนี่ยวการดำเนินการบางเรื่องอันเป็นเหตุให้เสียสิทธิ หรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร

          (๔) ไม่เป็นไปตามหรือขัดระบบคุณธรรม


        ๒.๒  ผู้มีสิทธิร้องทุกข์

          โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๔๕ กำหนดว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีการสั่งลงโทษ หรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับภายใน สามสิบวัน และหากเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจจึงร้องทุกข์  ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับทราบถึงการกระทำ หรือได้รับทราบคำสั่ง

          ทั้งนี้ให้ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แลกเปลี่ยน และทำความเข้าใจร่วมกันก่อนร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย”

          ดังนั้น ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗  จึงต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณเท่านั้น ผู้ที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ไม่มีสิทธิร้องทุกข์ตามข้อบังคับฉบับนี้การร้องทุกข์ให้ร้องทุกข์ได้สำหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์สำหรับผู้อื่นไม่ได้
         
๒.๓ การร้องทุกข์แทนและการดำเนินกระบวนพิจารณาแทน
๒.๓.๑ การร้องทุกข์แทน
การร้องทุกข์แทนผู้มีสิทธิร้องทุกข์จะมอบหมายให้บุคคลอื่นร้องทุกข์แทนได้ในกรณีมีเหตุจำเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑)       เจ็บป่วยจนไม่สามารถร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง
(๒)    อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจร้องทุกข์ได้ทันภายในเวลาที่กำหนด
(๓)       มีเหตุจำเป็นอย่างอื่นที่ผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์เห็นสมควร
                   การมอบหมายให้ดำเนินการร้องทุกข์แทนจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มีสิทธิร้องทุกข์พร้อมทั้งหลักฐานแสดงเหตุจำเป็นข้างต้น ถ้าไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้อยสองคน
             ๒.๓.๒ การดำเนินกระบวนพิจารณาแทน
          การดำเนินกระบวนพิจารณาแทนผู้มีสิทธิร้องทุกข์อาจมีหนังสือแต่งตั้ง ทนายความ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะ ให้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดแทนตนในกระบวนพิจารณาวินิจฉัยเรื่องทุกข์ขั้นตอนใดๆ ก็ได้

 

         การแต่งตั้งให้แนบหนังสือแต่งตั้ง หลักฐานแสดงตนของทนายความหรือบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้ง พร้อมคำร้องทุกข์หรือจะยื่นในภายหลังก่อนการดำเนินการในขั้นตอนนั้นๆก็ได้
๒.๔ ผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์
 

          ผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป หรือคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งเรื่องร้องทุกข์แต่ละเรื่องใครจะเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์นั้นให้พิจารณาจากเหตุแห่งการร้องทุกข์ว่าเกิดจากผู้บังคับบัญชาในระดับใด

๒.๕ คำร้องทุกข์และวิธีการยื่นคำร้องทุกข์และถอนคำร้องทุกข์

๒.๕.๑ รูปแบบคำร้องทุกข์

รูปแบบคำร้องทุกข์ให้ทำเป็นหนังสือ โดยใช้ถ้อยคำสุภาพ และอย่างน้อยต้องมีสาระดังต่อไปนี้

                       (๑) ชื่อตำแหน่ง สังกัด และที่อยู่สำหรับการติดต่อเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์

                       (๒) การปฎิบัติหรือไม่ปฎิบัติที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์

                       (๓) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญหาของเรื่องร้องทุกข์

                       (๔) คำขอของผู้ร้องทุกข์

                       (๕) ลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ร้องทุกข์แทน

                   ๒.๕.๒ เอกสารประกอบการร้องทุกข์

                   ในการยื่นคำร้องทุกข์ให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมคำร้องทุกข์ กรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ เพราะพยานหลักฐานอยู่ในความครอบครองของมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่น หรือเพราะเหตุอื่นใด ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย

                   ให้ผู้ร้องทุกข์ทำสำเนาคำร้องทุกข์และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยให้ผู้ร้องทุกข์รับรองสำเนาถูกต้อง ๑ ชุด แนบพร้อมคำร้องทุกข์ด้วย

                   กรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องมอบหมายให้บุคคลอื่นร้องทุกข์แทน หรือกรณีที่มีการแต่งตั้งทนายความหรือบุคคลอื่นดำเนินการแทนในขั้นตอนใดๆในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้แนบหลักฐานการมอบหมายหรือหลักฐานการแต่งตั้งด้วย

                   ๒.๕.๓ การยื่นคำร้องทุกข์
                   การยื่นคำร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นกระทำได้โดยยื่นคำร้องทุกข์ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลมายื่นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ณ สำนักงานของผู้บังคับบัญชานั้นๆ ในกรณีร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัย ให้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นต่อเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ของมหาวิทยาลัยที่ สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายนิติการ อาคาร ๗ ชั้น ๑  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
                   ข้อ ๒.๕.๔ ระยะเวลายื่นคำร้องทุกข์
                   ระยะเวลายื่นคำร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์ต้องทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบการกระทำหรือคำสั่ง
                   ข้อ  ๒.๕.๕ การถอนคำร้องทุกข์
                   ผู้ร้องทุกข์อาจถอนคำร้องทุกข์ที่ยื่นไว้ในเวลาใดๆ ก่อนที่ผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์                  จะมีคำวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดในเรื่องร้องทุกข์นั้นก็ได้ และเมื่อมีการถอนคำร้องทุกข์ ให้ผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์อนุญาต และสั่งจำหน่ายคำร้องทุกข์ออกจากสารบบความ
                   วิธีการถอนคำร้องทุกข์มี ๒ วิธีคือ
                 (๑) ขอถอนคำร้องทุกข์โดยทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์
                (๒) ขอถอนคำร้องทุกข์ด้วยวาจาต่อผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ให้ผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์บันทึกไว้ และให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

๒.๖ ตัวอย่างแบบฟอร์มการร้องทุกข์
ตัวอย่าง

คำร้องทุกข์
ที่อยู่ ......................................................................................................
โทรศัพท์ ................................................................................................
วัน .............  เดือน ...........................ปี ...................................................
เรื่อง ......................................................................................................
เรียน ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
หรือกรณียื่นต่อผู้บังคับบัญชา เรียน ผู้บังคับบัญชา
     ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................
ตำแหน่ง........................ สังกัด .................................................................
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์กรณี .................................................................
มีรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อร้องทุกข์ดังนี้
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
ผู้อุทธรณ์ (ระบุชื่อผู้ร้องทุกข์) มีคำขอดังนี้ (ระบุวัตถุประสงค์หรือความต้องการของผู้ร้องทุกข์
๑. ............................................................................................................
๒. ...........................................................................................................
๒. ...........................................................................................................

 

ทั้งนี้ได้แนบหลักฐานท้ายนี้ จำนวน .............. แผ่นดังนี้      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      - หนังสือมอบอำนาจและหลักฐานที่แสดงเหตุจำเป็น (กรณีเป็นการร้องทุกข์แทน)
      - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)
      - พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์
      - สำเนาการร้องทุกข์ และสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ร้องทุกข์รับรองสำเนาถูกต้อง
(ตามจำนวนคู่กรณีผู้ร้องทุกข์)

                                                                        (ลายมือชื่อ) .......................................

 

 

หมายเหตุ ร้องทุกข์ต้องใช้คำสุภาพและต้องมี

 

๑. ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์

๒. ชื่อหน่วยงานสังกัดผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์

๓. การกระทำทั้งหลายของผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์โดยแสดงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย          และเหตุผลให้เห็นว่าได้ถูกผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาต่อตนในกรณีตาม            อย่างไร

๔. คำขอของผู้ร้องทุกข์

๕. สำเนาคำสั่งและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) ถ้าไม่แนบพยานหลักฐานมาได้ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐาน

๖.ผู้ร้องทุกข์ไม่จำเป็นต้องทำหนังสือร้องทุกข์ตามรูปแบบนี้  แต่ต้องมีเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน