ฝ่ายนิติการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 พ.ค.64 ถึงวันที่ 24 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุม เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยธรรมาภิบาบและจริยธรรมของมหาวิทยาลั
 
     

ฝ่ายนิติการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดประชุม เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยธรรมาภิบาบและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

ประเด็นข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

ฝ่ายนิติการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดประชุม เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยธรรมาภิบาบและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00น.

 

fghhs