ฝ่ายนิติการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
บริการข้อมูล
ita ปี 2562
แผนปฏิบัติการฝ่ายนิติการ
รายงานงบประมาณประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ/กิจกรรม
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ระดับมหาวิทยาลัย
สถิติการให้บริการ
 
 
รายงานงบประมาณประจำปี กลับหน้าหลัก
      ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-->  page 1