ฝ่ายนิติการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
บริการข้อมูล
แผนปฏิบัติการฝ่ายนิติการ
การเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานงบประมาณประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถิติการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
การเงิน งบประมาณ พัสดุ
โครงการ/กิจกรรม
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ระดับมหาวิทยาลัย
สถิติการให้บริการ
 
 
รายงานงบประมาณประจำปี กลับหน้าหลัก
      ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
         รายงานแผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ไม่พบข้อมูล
-->