ฝ่ายนิติการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
ita ปี 2562
แผนปฏิบัติการฝ่ายนิติการ
รายงานงบประมาณประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ/กิจกรรม
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ระดับมหาวิทยาลัย
สถิติการให้บริการ
 
ita ปี 2562 กลับหน้าหลัก

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ

ข้อมูล

 รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

ดาวน์โหลด

1

โครงสร้างหน่วยงาน                         

ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน

yes

2

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด

yes

3

อำนาจหน้าที่

ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

yes

4

แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียดทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2562

yes

5

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
1) ที่อยู่
2) หมายเลขโทรศัพท์
3) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
4) ที่อยู่ฝ่ายตรวจสอบภายใน
5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน

yes

6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น

yes

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

ดาวน์โหลด

7

ข่าวประชาสัมพันธ์                           

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

yes

การปฎิสัมพันธ์

ลำดับ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

ดาวน์โหลด

8

Q&A                                                        

ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

yes

9

Social Network                   

ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

yes

แผนดำเนินงาน

ลำดับ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

ดาวน์โหลด

10

แผนดำเนินงานประจำปี                                                                   

ข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

yes

11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562                                                                                                                                                                             

yes

12

รายงานผลดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

yes

การปฏิบัติงาน

ลำดับ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

ดาวน์โหลด

13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน                       

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด                                                                                                                                     

yes

การให้บริการ

ลำดับ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

ดาวน์โหลด

14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ                                               

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด                   

yes

15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562                                                                                                                                                           

yes

16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อมูลสรุปการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 
        - บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ

yes

17

E-Service

ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถของรับบริการตามอำนาจหน้าที่หนือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

yes

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ลำดับ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

ดาวน์โหลด

18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี                                                                 

ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563                                                                                                                                                                                                                                                                          

yes

19

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563

yes

20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 

ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

yes