ฝ่ายนิติการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ITA
การเปิดเผยข้อมูลตามตัวชี้วัด 9 และ ตัวชี้วัดที่ 10
นโยบายด้านการป้องการและปราบปรามการทุจริต
 
นโยบายด้านการป้องการและปราบปรามการทุจริต กลับหน้าหลัก

 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ

 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2560

 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2561

 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปละผู้ยื่นข้อเสนอ พ.ศ.2561

 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบน พ.ศ.2561

 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2562

 ประกาศ เรื่อง ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนนงานของ ม.ทักษิณ

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี