TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ประชุม เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยธรรมาภิบาบและจริยธรรมของมหาวิทยาลั
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชุมฝ่ายนิติการ ประจำสัปดาห์
้Happy Workplace ออกกำลังกายสานสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์
ฝ่ายนิติการมอบกระเช้าให้แก่ผู้บริหาร ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓
ประชุมฝ่ายนิติการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
โครงการสัมมนาทางวิชาการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ลงนามในคำรับรอง (TOR)
กิจกรรมปีใหม่ ๒๕๖๓
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทำบุญฝ่ายนิติการ
้Happy Workplace ออกกำลังกายสานสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์
ประชุมฝ่ายนิติการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ประชุมข้อกฎหมาย ณ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


หน้าที่ :